Διαλέξεις σε Πανεπιστήμια

 

 

1989

“The Role of Potentiality in C. S. Peirce's Philosophy,” University of Toronto, Toronto-Canada.

1991

Aristotelian Potentiality and Modern Physics,” York University, Toronto-Canada.

1991

“C. S. Peirce and Truth: A Pragmatic-Realist Alternative to Skepticism,” Ohio State University, Columbus, Ohio-USA.

1991

«Η έννοια του Φυσικού Νόμου. Μία Ρεαλιστική-Πραγματιστική Προσέγγιση».  Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα.

1995

“The Reality of Laws of Nature: In Plato’s Heaven or in Things?" Department of Philosophy, University of Miami, Miami- USA.

1995

Laws of Nature: An Aristotelian Account,” Department of Philosophy, Mount Holyoke College, MA.- USA.

1995

Laws of Nature: An Aristotelian Account,” Department of Philosophy, Atkinson College, York University, Toronto-Canada.

1995

“Aristotle and Contemporary Physics: Towards a Dynamic Model of Physical Reality,” Department of Philosophy, Faculty of Arts, York University, Toronto-Canada.

1996

«Αριστοτέλης και Σύγχρονη Φυσική», Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα.

1998

Laudatio για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, ΑΠΘ, στον Ilya Prigogine. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1998. Θεσσαλονίκη.

2001

«Η ορθολογικότητα της επιστήμης σε αντιπαράθεση προς την ‘Κοινωνιολογική Στροφή’», Κολλέγιο «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

2001

«Το Βέλος του Χρόνου στον Αριστοτέλη και στον Prigogine», Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. Αθήνα.

2001

Laws of Nature: Ante res or in Rebus?”, Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam-The Netherlands.

2001

“Aristotle and Prigogine on Time,” Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam-The Netherlands.

2002

Is Science Representation? Some reflections on Bas van Fraassen’s Empiricism,” Centre for History and Philosophy of Science, University of Pittsburgh. Pittsburgh-USA.

2002

Is Science Representation? Some reflections on Bas van Fraassen’s Empiricism,” Department of Philosophy, York University, Toronto-Canada.

2002

Some Remarks on Bas van Fraassen's Theory of Tragedy and of Science,” Pomona College, California-USA.

2005

Looking for the Real behind the Theater of Representations. Comments on Constructive Empiricism.” 23 Σεπτεμβρίου, 2005. Department of Philosophy, Ohio State University, USA.

2005

Aristotle’s Materia Prima and Contemporary Physics.” Brownbag Research Seminar. 2005-2006 Series, 27 Σεπτεμβρίου, 2005. Atkinson College, York University, Toronto-Canada.

2005

Laws of Nature and the Reality of Universals.” 3 Οκτωβρίου, 2005. York University, Toronto-Canada.

2008
 

«Τί είναι ο χρόνος; Συνέχεια-κίνηση-χρόνος-γίγνεσθαι στον Αριστοτέλη και στον Prigogine».  Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. 8 Μαΐου, 2008. Αθήνα.

2008
 

Laudatio για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, ΑΠΘ, στον Καθηγητή John Anton. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 18 Ιουνίου 2008. Θεσσαλονίκη.

2010
 

Laudatio για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, ΑΠΘ, στον Ακαδημαϊκό Ευάγγελο Μουτσόπουλο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 18 Μαΐου 2010. Θεσσαλονίκη.

2011

Laudatio για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, ΑΠΘ, στον Ακαδημαϊκό Λάμπρο Κουλουμπαρίτση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 16 Δεκεμβρίου, 2011. Θεσσαλονίκη.

2012

“Aristotle the Universal Philosopher.” Hellenic Studies Program, Philosophy Department & Department of Humanities, York University, 17 Οκτωβρίου, 2012. Toronto-Canada,

2012

Aristotle the Universal Philosopher.” Τhe Classics Program & The Paideia Chapter of New Hampshire, 25 Οκτωβρίου, 2012. New Hampshire-USA.

2012

“Aristotle the Universal Philosopher.” UCONN Classics and Mediterranean Studies Department & UCONN Hellenic Student Association Paideia, 26 Οκτωβρίου, 2012. Connecticut-USA.

2013

Aristotle’s Direct Realism. Towards a Neo-Aristotelian Scientific Realism.” Department of Philosophy, University of Edinburgh, 16 Μαΐου, 2013. Edinburgh-UK,

2014

“Scientific Realism: C. S. Peirce, Aristotle and Contemporary Science”. Department of Philosophy, University of Kassel, 11 Ιουνίου, 2014. Kassel –Germany.