Βιβλία & Μονογραφίες

Συγγραφέας βιβλίων
 

1980

Πιθανότητα και Τυχαίο στη φιλοσοφία του C. S. Peirce (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή Α.Π.Θ., 1980).

 

1984

Η Πραγματιστική φιλοσοφία του Charles S. Peirce «Πώς να κάνουμε σαφείς τις ιδέες μας» (Μετάφραση του άρθρου του C. S. Peirce “Πώς να κάνουμε σαφείς τις ιδέες μας», με Εισαγωγή και Σχόλια). Θεσσαλονίκη: Σάκουλα, 1984.

 

2004

Φιλοσοφία της Επιστήµης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2004.
 

2010

Ο Αριστοτέλης Σήµερα. Πτυχές της Αριστοτελικής Φυσικής Φιλοσοφίας υπό το πρίσµα της Σύγχρονης Επιστήµης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2010.
 

2012

Πραγµατισµός-Ορθολογισµός-Εµπειρισµός. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 3η έκδ. 2012, 1η έκδ. 2003.
 

2016

Αριστοτέλης και Σύγχρονη Φυσική. H Αριστοτελική εικόνα της Φύσης υπό το πρίσμα της σύγχρονης Φυσικής (υπό έκδοση 2017).

 
Επιστημονική Επιμέλεια εκδόσεων
 

2000

Aristotle and Contemporary Science, vol. I. Demetra Sfendoni-Mentzou, ed. Εισαγωγή Hilary Putnam. New York: Peter Lang, 2000.
 

2001

Aristotle and Contemporary Science, vol. IΙ. Demetra Sfendoni-Mentzou & Jagdish Hattiangadi & David Johnson, eds. Εισαγωγή Hilary Putnam. New York: Peter Lang, 2001.
 

2008

Φιλοσοφία των Επιστηµών, τόµος IΔήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, επ. επιμέλεια. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ, 2008.
 

2008

Φιλοσοφία των Επιστηµών. Εργασίες από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, τόµος ΙΙ. Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, επ. επιμέλεια. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΑΠΘ, 2008.
 

2012

Αναγορεύσεις: Επιτιμοποιήσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ 2008-2011. Δ. Σφενδόνη-Μέντζου, επ. επιμέλεια. Θεσσαλονίκη: Τομέας Φιλοσοφίας, 2012. 
 

2016

Le Temps chez AristoteDemetra Sfendoni-Mentzou, ed. Paris-Brussels: Vrin-ΟΥΣΙΑ/OUSIA, 2016.

2018
 
Aristotle - Contemporary Perspectives on his Thought: On the 2400th Anniversary of Aristotle's Birth. Demetra Sfendoni-Mentzou, ed. Berlin: De Gruyter, 2018.

 
Μεταφράσεις

1974

Berkeley, Treatise Concerning the Principles of Human KnowledgeΜετάφραση στα Ελληνικά µε Εισαγωγή και Σχόλια. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, 1974.

 
Μονογραφίες
 
1991
"Towards a Potential-Pragmatic Account of C. S. Peirce's Theory of Truth," Transactions of the C. S. Peirce Society. Vol. 27:27-77 (1991)
 
1993
“The Role of Potentiality in C. S. Peirce's Tychism and in Contemporary Discussions in Quantum Mechanics and Micro-Physics.” Στο E. Moore ed., Charles S. Peirce and the Philosophy of Science: Papers from the 1989 Harvard Conference. The University of Alabama Press, σσ. 246-261 (1993).
 
1994
Laws of Nature: ante res or in rebus?,” International Studies in the Philosophy of Science, vol. 8, No 3: 229-242 (1994).
 
1997
“Peirce on Continuity and Laws of Nature,” Transactions of the Charles S. Peirce Society, vol. 33: 591-645 (1997).
 
2000
What is Matter for Aristotle: A Clothes-Horse, or a Dynamic Element in Nature?”. Στο D. Sfendoni-Mentzou, ed., Aristotle and Contemporary Science, Vol. I. New York: Peter Lang, σσ. 237-263 (2000).
 
2000
“What is Matter for Aristotle: A Clothes-Horse, or a Dynamic Element in Nature?”. Στο D. Sfendoni-Mentzou, ed., Aristotle and Contemporary Science, Vol. I. New York: Peter Lang, σσ. 237-263 (2000).
 
2004
«Η Αριστοτελική Πρώτη Υλη Μέσα από το Πρίσμα της Κβαντικής Φυσικής και Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματίων». Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου«Ο Αριστοτέλης Γέφυρα µεταξύ Ανατολής και Δύσης», Αθήνα, Δεκέμβριος 2004, σσ. 71-107.
 
2008
“C. S. Peirce and Aristotle on Time,” COGNITIO. Revista de Filosofia. Vol. 9 Numero 2 (2008): 261-280.
 
2016
“Is Time Real for Aristotle?’. Στο Demetra Sfendoni-Mentzou, ed., Le Temps chez Aristote. Paris-Brussels: Vrin-ΟΥΣΙΑ/OUSIA, 2016.