Συνεργασίες

Το ΔΙ.Κ.Α.Μ. επιδιώκει συνεργασίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα στο πλαίσιο:

ι) Προγραμματικών Συμφωνιών

ιι) Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.

ιιι) Διμερών/Πολυμερών Διακρατικών Μορφωτικών Συμβάσεων Επιστημονικών Ανταλλαγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Οι ανωτέρω Συνεργασίες υπογράφονται από τον Πρύτανη.

Επιδιώκει επίσης συνεργασία με φορείς Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, για τη διεξαγωγή Σεμιναρίων, Επιστημονικών Συνεδρίων, Συμποσίων (colloquia), Διαλέξεων και μορφωτικών εκδηλώσεων για τη μελέτη και προβολή του Αριστοτελικού έργου.