Δράσεις

Το ΔΙ.Κ.Α.Μ. πραγματώνει τους σκοπούς του: Με τη δημοσίευση των μελετών και των πορισμάτων των ερευνών που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, ή που έχουν εκπονηθεί έξω από αυτό και υποβάλλονται προς δημοσίευση από συγγραφείς, μετά από έγκριση από το αρμόδιο όργανο. Με τη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για το Αριστοτελικό έργο και την ψηφιοποίηση βιβλίων και χειρογράφων που αφορούν σε αυτό. Με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, τόσο συμβατικής, όσο και ψηφιακής, που θα εξυπηρετεί τους ειδικούς επιστημονικούς σκοπούς του Κέντρου. Με την έκδοση ειδικού περιοδικού του Κέντρου. Με τη δημιουργία ιστοσελίδας και κάθε άλλης πρόσφορης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τη διεθνή προβολή των δραστηριοτήτων του Κέντρου και την προώθηση συνεργασιών ερευνητικού και διδακτικού χαρακτήρα. Με την προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας.